ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

  1. Qoครูกลอยใจ^^+oQ says:

    มีอยู่สองเล่ม นะ คร้า เล่ม แรกเป็นสี ขาว-ดำ เล่มที่สอง มีสี นะ คร้า เลือกเอาตามสบายเลย ค่ะ